Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.
1. De Koffie Sensatie: De Koffie Sensatie B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zuidwenk 82 a, 3751 CG te Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86817094.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Koffie Sensatie een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: De Koffie Sensatie en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan De Koffie Sensatie zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten en/of Diensten.
6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen De Koffie Sensatie en een Consument wordt gesloten in het kader van een door De Koffie Sensatie georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van De Koffie Sensatie en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels een bestelling of inschrijving op de Website wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door De Koffie Sensatie geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de Consument de contactgegevens van De Koffie Sensatie op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
7. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door De Koffie Sensatie aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, Koffieapparaten, koffiekasten, koffie-toebehoren en vers gebrande koffie.
8. Diensten: de in het kader van een Overeenkomst door De Koffie Sensatie te leveren diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, het verzorgen van een workshop of proeverij, alsook onderhoud en service aan Koffiemachines.
9. Website: www.dekoffiesensatie.nl.
10. Koffiemachine: een Product betreffende een koffiemachine die op basis van koop of lease aan de Wederpartij wordt geleverd.
11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Koffie Sensatie en iedere Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3.Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod van De Koffie Sensatie (waaronder zijn digitale offertes en aanbod op de Website mede begrepen) is geheel vrijblijvend. Een aanbod van De Koffie Sensatie kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door De Koffie Sensatie worden herroepen.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Koffie Sensatie dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Koffie Sensatie dat is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Een mondeling aanbod dient onverwijld te worden aanvaard, bij gebreke waarvan deze komt te vervallen. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van De Koffie Sensatie, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij De Koffie Sensatie anders aangeeft.
4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4. Recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 3, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand betreffende de levering van Producten tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. Ten aanzien van een Overeenkomst op Afstand betreffende de levering van een Dienst, is het recht van ontbinding niet van toepassing omdat het een Dienst betreft met betrekking tot vrijetijdsbesteding en in de Overeenkomst op Afstand een bepaalde periode van nakoming is voorzien, zoals bedoeld in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
3. De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij de levering van:
– Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,
waaronder in elk geval begrepen koffie en andere consumptiemiddelen, en/of;
– Producten die zodanig snel bederven of die een zodanige beperkte houdbaarheid hebben dat
doorverkoop na teruglevering onredelijk bezwarend voor De Koffie Sensatie zou zijn.
4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per email of door gebruikmaking van het door De Koffie Sensatie aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij De Koffie Sensatie. Zo spoedig mogelijk nadat De Koffie Sensatie in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal De Koffie Sensatie de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
5. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle eventueel meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Koffie Sensatie retourneren.
7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. De Koffie Sensatie is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de eventueel reeds van de
Consument ontvangen betaling.
8. De Consument zal de betreffende Producten retourzenden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 4 heeft ingeroepen. De kosten van retourzenden komen voor rekening van de Consument.
9. De Koffie Sensatie zal de eventuele reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door De Koffie Sensatie zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is De KoffieSensatie niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door De Koffie Sensatie aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Artikel 5. Lease van koffieapparaten

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende lease van Koffieapparaten.
2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is de levering van een Koffieapparaat en de maandprijs inclusief (de kosten van) installatie en jaarlijks onderhoud daarvan, alsook de eenmalige levering van bijbehorende wisselfilters.
3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van het verhelpen van storingen buiten de jaarlijkse onderhoudsbeurt, niet bij de maandprijs inbegrepen en worden op basis van nacalculatie aan de Wederpartij in rekening gebracht.
4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door verstrijken van deze looptijd, op welk moment de Wederpartij, mits zij aan al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, het eigendom van de Koffiemachine verkrijgt. Indien de Wederpartij alle resterende maandtermijnen eerder heeft voldaan dan dat de looptijd van de Overeenkomst verstrijkt, verkrijgt de Wederpartij eveneens het eigendom van de Koffiemachine.
5. Levering en installatie van de Koffiemachine geschiedt op het overeengekomen adres. Indien de Koffiemachine niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan de Wederpartij kan worden afgeleverd en worden geïnstalleerd, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Wederpartij en is de Wederpartij niettemin de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst verschuldigd, terwijl de Koffiemachine voor rekening en risico van de Wederpartij ter beschikking van De Koffie Sensatie wordt gehouden. Indien de Wederpartij niet onverwijld na sommatie daartoe de Koffiemachine in ontvangst neemt, is De Koffie Sensatie gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst
onverkort verschuldigd blijft.
6. De Wederpartij verklaart de Koffiemachine in de staat te hebben ontvangen als waarin de Koffiemachine aan haar is geleverd.
7. Behoudens normale slijtage en onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, dient de Wederpartij de Koffiemachine gedurende de looptijd van de Overeenkomst in dezelfde staat te houden als waarin de Koffiemachine aan haar is geleverd en dient de Koffiemachine te worden steeds tijdig te worden ontkalkt overeenkomstig de met de Koffiemachine meegeleverde gebruiksinstructies.
8. De Wederpartij dient de Koffiemachine, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Koffiemachine. De wijze van gebruik en opstelling van de Koffiemachine zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
9. De Wederpartij zal, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, als een goed waarnemer voor de Koffiemachine zorgdragen en tevens zorgdragen voor een passende en veilige plaatsing van de Koffiemachine. De Wederpartij is, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, te allen tijde verplicht De Koffie Sensatie dan wel een door haar gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar de Koffiemachine zich bevindt teneinde de toestand van de Koffiemachine te laten inspecteren.
10. Indien door De Koffie Sensatie aan de Wederpartij omtrent het gebruik van de Koffiemachine aanwijzingen worden verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
11. Het is de Wederpartij, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, niet toegestaan om de Koffiemachine aan zaken te bevestigen door middel van spijkeren, schroeven of anderszins, waardoor schade aan de Koffiemachine ontstaat of kan ontstaan.
12. Het is de Wederpartij, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, niet toegestaan de Koffiemachine onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar deze is geïnstalleerd, ter beschikking van derden te stellen.
13. Voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, is gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de Koffiemachine om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot De Koffie Sensatie in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over de Koffiemachine geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
14. Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een storing of gebrek in of aan de Koffiemachine voordoet, dient Wederpartij dit direct te melden aan De Koffie Sensatie. Het is de Wederpartij niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Koffiemachine voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen.
15. Tenzij de Wederpartij ten aanzien van de Overeenkomst in gebreke blijft, of de noodzaak voor reparatie of vervanging voortvloeit uit aan de Wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid of ongeluk, zal De Koffie Sensatie de Koffiemachine, indien nodig, gedurende de looptijd van de Overeenkomst kosteloos voor de Wederpartij herstellen, dan wel, in het geval reparatie niet mogelijk is, een vervangende Koffiemachine leveren. In andere gevallen komen de reparatie- en/of vervangingskosten voor rekening van de Wederpartij dan wel zijn de resterende maandtermijnen ineens opeisbaar.
16. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel en voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, is de Wederpartij in geval van diefstal of verlies van, of schade aan de Koffiemachine verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan De Koffie Sensatie. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan De Koffie Sensatie doen toekomen. Indien de Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan De Koffie Sensatie die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
17. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de Koffiemachine, is de Wederpartij verplicht alle resterende maandtermijnen ineens te voldoen.

Artikel 6. Verkoop: levering van producten

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.
2. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de gewoonte anders voortvloeit. Indien in geval van bezorging geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
3. De Koffie Sensatie behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
6. Indien De Koffie Sensatie als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7. Installatie, onderhoud en andere diensten op locatie van de wederpartij

1. In het kader van installatie, onderhoud en service (ten aanzien) van Koffiemachines, alsook in geval van andere Diensten op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het deugdelijk kunnen uitvoeren van de Diensten. Voorts dient De Koffie Sensatie op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door De Koffie Sensatie gewenste zaken en voorzieningen.
2. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in het vorige lid, is De Koffie Sensatie, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Wederpartij.

Artikel 8. Proeverijen en workshops en betreden van de fysieke winkel

1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op proeverijen, workshops en eventuele andere bezoeken die plaatsvinden op locatie van De Koffie Sensatie of een andere door De Koffie Sensatie aangewezen locatie.
2. De Wederpartij en eventuele door haar aangemelde deelnemers aan een proeverij, workshop of andere Dienst, dienen zich te houden aan de eventuele huisregels zoals geopenbaard op de betreffende locatie. Deze huisregels kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de huisregels maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In het bijzonder geldt dat:
– de Wederpartij en eventuele door haar aangemelde deelnemers op tijd komen voor de Dienst;
– andere personen in hun waarde moeten worden gelaten en met respect dienen te worden behandeld.
3. De Koffie Sensatie is gerechtigd de Wederpartij en/of eventuele door haar aangemelde deelnemers de toegang tot de locatie te weigeren, te ontzeggen of haar/hen daarvan te verwijderen dan wel haar/hen de (verdere) deelname aan de proeverij, workshop of andere Dienst te ontzeggen, indien het gedrag van de Wederpartij en/of eventuele door haar aangemelde deelnemers daartoe, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of gelet op het bepaalde in het vorige lid, aanleiding geeft.
4. De Koffie Sensatie spant zich in geplande proeverij, workshop of andere Dienst doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht als bedoeld in artikel 12 of wegens onvoldoende deelnemers genoodzaakt zijn om de Dienst te annuleren. In geval De Koffie Sensatie de Dienst dient te annuleren, doet De Koffie Sensatie daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij en maakt de Wederpartij aanspraak op volledige kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen betaling, tenzij Partijen overeenkomen dat de Dienst wordt verplaatst naar een andere datum en/of tijd.

Artikel 9. Termijnen

1. De Koffie Sensatie spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van De Koffie Sensatie treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij De Koffie Sensatie Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen De Koffie Sensatie haar verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Verzuim van De Koffie Sensatie biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 10. Klachten

1. Ten aanzien van de levering door De Koffie Sensatie van Producten aan de Wederpartij, dient de Wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/ of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan De Koffie Sensatie.
2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs nietzichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij De Koffie Sensatie te zijn ingediend.
3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij De Koffie Sensatie is geklaagd.
4. De Wederpartij is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van Diensten door De Koffie Sensatie, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan De Koffie Sensatie mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan De Koffie Sensatie Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat De Koffie Sensatie ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van De Koffie Sensatie ter zake.
5. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor De Koffie Sensatie uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
6. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan De Koffie Sensatie bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

Artikel 11. Garantie en conformiteit bij productverkoop

1. De Koffie Sensatie verstrekt uitsluitend garantie op de door haar geleverde Producten indien en voor zover haar toeleverancier fabrieksgarantie met de Producten heeft meegeleverd, met dien verstande dat een door De Koffie Sensatie, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens De Koffie Sensatie kunnen doen gelden (non-conformiteit).
2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie op de Producten geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de toeleverancier van De Koffie Sensatie of fabrikant in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die De Koffie Sensatie maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan De Koffie Sensatie of haar toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van De Koffie Sensatie zijn uitgevoerd.
4. In geval de Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. De Koffie Sensatie zal binnen een redelijke tijd haar medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Consument aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie, welke evenwel nimmer meer bedraagt dan de prijs die de Consument voor het betreffende Product aan De Koffie Sensatie heeft betaald. De hoogte van de financiële compensatie is onder meer afhankelijk van de periode waarin de Consument zonder gebrek van het Product gebruik heeft kunnen
maken.
5. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Koffie Sensatie worden geretourneerd.

Artikel 12. Overmacht

1. De Koffie Sensatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
3. Indien De Koffie Sensatie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

1. De Koffie Sensatie is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst De Koffie Sensatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door De Koffie Sensatie in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is De Koffie Sensatie gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Wederpartij is, in geval de Overeenkomst voorziet in de lease van een Koffiemachine, in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Koffie Sensatie op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die De Koffie Sensatie ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien De Koffie Sensatie de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar en is De Koffie Sensatie, indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in de lease van een (nog niet aan de Wederpartij in eigendom overgedragen) Koffiemachine, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de Koffiemachine onmiddellijk terug te halen.

Artikel 14. Betalingen

1. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is De Koffie Sensatie gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat De Koffie Sensatie een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs.
2. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door De Koffie Sensatie aangewezen betaalmethode(n), binnen de door De Koffie Sensatie vermelde of aangezegde termijn.
3. In geval van betaling middels automatische incasso geldt dat indien de machtiging door de Wederpartij wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, De Koffie Sensatie gerechtigd is om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Wederpartij in rekening te brengen en de openstaande betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
4. De Koffie Sensatie is gerechtigd de aan de Wederpartij te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
7. Een Consument is, in afwijking van het bepaalde in de vorige leden, vanwege zijn betalingsverzuim niet eerder extra kosten verschuldigd dan waarna ten minste 14 dagen zijn verstreken sinds een door De Koffie Sensatie aan de Consument verstrekte betalingsherinnering.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens. Voorts draagt de Wederpartij de schade veroorzaakt door een (andere) tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet aan De Koffie Sensatie kan worden toegerekend.
2. De Koffie Sensatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Koffie Sensatie is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 3, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Koffie Sensatie in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
3. De aansprakelijkheid van De Koffie Sensatie is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Koffie Sensatie betrekking heeft.
4. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De Wederpartij vrijwaart De Koffie Sensatie van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan De Koffie Sensatie toerekenbaar is. Indien De Koffie Sensatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Koffie Sensatie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Koffie Sensatie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Koffie Sensatie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
6. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Koffie Sensatie of diens leidinggevend personeel.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud bij verkoop

1. Alle door De Koffie Sensatie verkochte Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht De Koffie Sensatie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan De Koffie Sensatie dan wel aan de door haar aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Koffie Sensatie is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Als de Wederpartij, nadat de verkochte Producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 17. Algemeen klachtbeleid

1. Bij De Koffie Sensatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 18. Slotbepalingen

1. De Koffie Sensatie is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van De Koffie Sensatie een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat De Koffie Sensatie Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen.

Waarom wij

Ervaar de sensatie
All-in service

Totale ontzorging voor jouw bedrijf en horecagelegenheid.

Advies op maat

Samen kiezen wat het beste past bij jouw organisatie.

Sensationele beleving

Vanaf de bestelling tot aan het kopje, een sensationele beleving.

'Het' totaalconcept

Geef jouw organisatie een boost met ons totaalconcept.

0
    Winkelwagen
    Jouw winkelwagen is leegNu winkelen
      Calculate Shipping
      Code activeren