Annuleringsbeleid

1. Opzegging

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – De Koffie Sensatie’s herhaalde bezorging van koffie, kan door de Afnemer te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsregels.

Een Afnemer kan de in de voorgaande leden genoemde gesloten overeenkomsten:
– Wijzigingen of opzeggingen moeten doorgegeven zijn voor 23:59 uur op zondag voorafgaand aan de volgende levering. Dit moet via de e-mail naar info@dekoffiesensatie.nl.
– Op hetzelfde moment opzeggen als door De Koffie Sensatie voor zichzelf heeft onderhandeld voor het opzeggen ter nakoming van de overeenkomst.

2. Verlenging

Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten of diensten, kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Afnemer de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. Voor zondagavond 23:59 uur moet de bestelling geannuleerd zijn voor de komende week. Anders gaat de opzegging pas een periode later in.

3. Ontbinding

In het geval dat de Afnemer zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet na komt, kan De Koffie Sensatie gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Afnemer te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:
a. De Koffie Sensatie kan de Afnemer de gelegenheid geven om binnen een door De Koffie Sensatie gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en
b. De Koffie Sensatie kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.

De Koffie Sensatie zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Afnemer te verhalen op de wijze waarin de Nederlandse wet voorziet.

4. Betaling

Voor betaling door Afnemer aan De Koffie Sensatie kan Afnemer slechts gebruik maken van door De Koffie Sensatie aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.

Met het uitvoeren van de eerste betaling via de website van De Koffie Sensatie, geeft de Afnemer De Koffie Sensatie uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen. Betaling door Afnemer vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Afnemer en De Koffie Sensatie. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.

Als de Afnemer niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan De Koffie Sensatie een bedrag van € 2.50 aan kosten in rekening brengen. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal De Koffie Sensatie hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is De Koffie Sensatie gerechtigd het door de Afnemer afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Afnemer.

De Koffie Sensatie biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan. De Koffie Sensatie incasseert het bedrag gelijk aan de door de Afnemer geplaatste bestelling. Wanneer Afnemer tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door De Koffie Sensatie te incasseren bedrag, behoudt De Koffie Sensatie het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Afnemer wordt stopgezet. De Afnemer heeft de plicht om De Koffie Sensatie tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

5. Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Koffie Sensatie. De bij De Koffie Sensatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Koffie Sensatie binnen het termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die De Koffie Sensatie heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende De Koffie Sensatie als naar de Afnemer gestuurd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Waarom wij

Ervaar de sensatie
All-in service

Totale ontzorging voor jouw bedrijf en horecagelegenheid.

Advies op maat

Samen kiezen wat het beste past bij jouw organisatie.

Sensationele beleving

Vanaf de bestelling tot aan het kopje, een sensationele beleving.

'Het' totaalconcept

Geef jouw organisatie een boost met ons totaalconcept.

0
    Winkelwagen
    Jouw winkelwagen is leegNu winkelen
      Calculate Shipping
      Code activeren